બંધ
મુખ્ય મંત્રી, ગુજરાત
શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત
ડી.એમ
શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયા (આઇ. એ. એસ.) કલેકટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, તાપી(વ્યારા)