બંધ
સીએમ ગુજરાત
શ્રી વિજય રૂપાણી માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર
ડી.એમ.
શ્રી આર. જે. હાલાણી (આઇ. એ. એસ.) કલેકટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, તાપી(વ્યારા)