બંધ

મામલતદાર

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

મામલતદાર
પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
નો ઇમેઝ શ્રી હાર્દિક સી. સતાસીયા મામલતદાર, ડોલવણ mamlatdardolvan[at]gmail[dot]com 02626-251012 મામલતદાર ઑફિસ, ડોલવણ, તાપી
નો ઇમેઝ શ્રી નૈલેશકુમાર સી. ભાવસાર મામલતદાર, કુકરમુંડા mam-rev-kukarm[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02628-223324 મામલતદાર ઑફિસ કુકરમુંડા -394370, તાપી
નો ઇમેઝ શ્રી જી. આર. વસાવા મામલતદાર, નિઝર mam-nizar[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02628-223324 મામલતદાર ઑફિસ નિઝર -394370, તાપી
નો ઇમેઝ શ્રી આર. આર. વસાવા મામલતદાર, ઉચ્છલ mam-uchchhal[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02628-231105 મામલતદાર ઑફિસ, ઉચ્છલ-૩૯૪૩૭૫, તાપી
નો ઇમેઝ શ્રી દિનેશભાઇ જે. ઢીમ્મર મામલતદાર, સોનગઢ mam-songadh[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02624-244023 મામલતદાર ઑફિસ, સોનગઢ
નો ઇમેઝ શ્રી દિપકકુમાર સી. સોનાવાલા મામલતદાર, વ્યારા mam-vyara[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02626-220012 બ્લોક નં. 12, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650
નો ઇમેઝ શ્રી જયેશકુમાર એલ. પટેલ મામલતદાર, વાલોડ mam-valod[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02625-220021 મામલતદાર ઑફિસ, વાલોડ -394640 તાપી