બંધ

ભારતીય સ્ટેટ બેંક

શિવાજી લાઈબ્રેરી નજીક, વ્યારા, તાપી-394650

ઇમેઇલ : sbi[dot]00532[at]sbi[dot]co[dot]in
ફોન : 02626-220040