બંધ

બેંક ઓફ ઈન્ડિયા

મુખ્ય બજાર રોડ, વ્યારા -394650, તાપી

ઇમેઇલ : Vyara[dot]Vadodara[at]bankofindia[dot]com
ફોન : 02626-220241