બંધ

વસ્તીવિષયક

2011 ની વસ્તી ગણતરીના આંકડા મુજબ, તાપી જિલ્લાની વસ્તી વિષયક નીચે મુજબ છે:

વસ્તી વિષયક વિગત આંકડાકીય માહિતી
વિસ્તાર 3139 વર્ગ કિ.મી.
બ્લોક / સબ ડિવિઝન 2
તાલુકા કુલ 7
ગ્રામ પંચાયત કુલ 291
ગામડાઓ કુલ સંખ્યા 523
કુલ વસ્તી (પુરુષ અને સ્‍ત્રી) 807,022(પુરુષ: 402,188 and સ્‍ત્રી: 404,834)
કુલ વસ્તી( ગ્રામ્‍ય અને શહેરી) 807,022( ગ્રામ્‍ય : 727535 અને શહેરી: 79487)
વસ્તી ગીચતા (ચોરસ કિ.મી. દીઠ લોકો) 249
સાક્ષરતા દર 68.26%(પુરુષ: 75.44% અને સ્‍ત્રી: 61.16%)
જાતિ ગુણોત્તર (100 વ્યક્તિ દીઠ સ્‍ત્રી )

1007

સંદર્ભ: 2011 ની વસ્તી ગણતરીના આંકડા મુજબ