બંધ

આરટીઆઈ

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫, એ ભારત સરકાર દ્ધારા પસાર કરવામાં આવેલ સીમાચિન્‍હ રૂપ કાયદો છે. તે સારી રાજયવ્‍યવસ્‍થા તરફ દોરી જનાર અને શકિતશાળી સાઘન છે. આ અધિનિયમ ૧૨ મી ઓકટોબર,૨૦૦૫ થી અમલમાં આવેલ છે. (૧૫ મી જુન, ૨૦૦૫ ના રોજ ઘડાયા પછી ૧૨૦ માં દિવસે)

તમે નીચેની લિંકથી બધી માહિતી મેળવી શકો છો:

ઓનલાઇન આરટીઆઈ પોર્ટલ જુઓ

ગુજરાત માહિતી આયોગ

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
ક્રમ માહિતી ડાઉનલોડ
1. વ્યવસ્થાતંત્ર, કાર્યો અને ફરજો ડાઉનલોડ (PDF 6898KB)
2. વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો ડાઉનલોડ (PDF 4124KB)
3. નિર્ણય લેવાની ક્રિયાઓ અનુસરવાની પદ્ધતિ ડાઉનલોડ (PDF 4505KB)
4. કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો ડાઉનલોડ (PDF 543KB)
5. કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો ડાઉનલોડ (PDF 222KB)
6. વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક ડાઉનલોડ (PDF 1234KB)
7. નીતિઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત ડાઉનલોડ (PDF 216KB)
8. વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓની વિગતો ડાઉનલોડ (PDF 444KB)
9. અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી – પુસ્તિકા (ડિરેક્ટરી) ડાઉનલોડ (PDF 1322KB)
10. વિનિયમોમાં જોગવાઈ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પદ્ધતિ સહીત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું ડાઉનલોડ (PDF 1016KB)
11. પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર ડાઉનલોડ (PDF 464KB)
12. સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગે પદ્ધતિ ડાઉનલોડ (PDF 2258KB)
13. રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત અંગેની વિગતો ડાઉનલોડ (PDF 119KB)
14. વીજાણુંરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી ડાઉનલોડ (PDF 32KB)
15. માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગતો ડાઉનલોડ (PDF 103KB)
16. જાહેર માહિતી અધિકારી/સહાયક જાહેર માહિતી અધિકારી/એપલેટ અધિકારીની વિગતો ડાઉનલોડ (PDF 1252KB)
17. અન્ય ઉપયોગી માહિતી ડાઉનલોડ (PDF 258KB)
18. ANNEXURE-A and B ડાઉનલોડ (PDF 2151KB)
આરટીઆઇ પ્રાંત
ક્રમ માહિતી ડાઉનલોડ
1. નિઝર પ્રાંત. ડાઉનલોડ (PDF 9987KB)
2. વ્યારા પ્રાંત ડાઉનલોડ (PDF 6973KB)
આરટીઆઇ મામલતદાર
ક્રમ માહિતી ડાઉનલોડ
1. મામલતદાર ડોલવણ ડાઉનલોડ (PDF 4392KB)
2. મામલતદાર કુકરમુંડા ડાઉનલોડ (PDF 4408KB)
3. મામલતદાર નિઝર ડાઉનલોડ (PDF 3363KB)
4. મામલતદાર સોનગઢ ડાઉનલોડ (PDF 601KB)
5. મામલતદાર ઉચ્છલ ડાઉનલોડ (PDF 7107KB)
6. મામલતદાર વાલોડ ડાઉનલોડ (PDF 4609KB)
7. મામલતદાર વ્યારા ડાઉનલોડ (PDF 8500KB)
આરટીઆઇ
ક્રમ માહિતી ડાઉનલોડ
1. ભૂસ્તરશાસ્ત્ર અને ખાણ વિભાગ, તાપીનું પ્રો એક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર ડાઉનલોડ (PDF 2048KB)
2. જિલ્લા આયોજન કચેરી, તાપીનું પ્રો એક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર ડાઉનલોડ (PDF 753KB)