બંધ

અધિકારી માહિતી

અધિકારી
અનુ.ક્ર નં નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
1 શ્રી ડી.ડી.કાપડીયા ડીડીઓ 02626-222141 9978405263
2 શ્રી જે.જે. નિનામા નિયામક,ડીઆરડીએ 02626-223232 7567042193
3 શ્રી એસ. એ. ડોડિયા નાયબ ડી.ડી.ઓ. 02626-220405 7067528582
4 શ્રીમતી કે. એચ. નિનામા ટીડીઓ, વ્યારા 02626-220006 7067528626
5 શ્રી એ. એમ. પટેલ ટી.ડી.ઓ., વાલોડ 02625-220026 7067526792
6 શ્રી પી. ટી. પાયઘોડે ટીડીઓ, ઉચ્છલ 02628-231108 9529566057
7 શ્રી કે. આર. કુ‌ંંકણા ટી.ડી.ઓ.નીઝર 02628-244225 9925667839
8 શ્રી ટી. બી. ચૌધરી ટી.ડી.ઓ.કુકરમુંડા 02628-223225 9925667839
9 શ્રી એ. એમ. પટેલ (ઇ/ચા) ટીડીઓ,ડોલવણ 02626-251007 7067526792
10 શ્રી વી. સી. બગુલ ટી.ડી.ઓ.સોનગઢ 02624-222025 -
અધિકારી
અનુ.ક્ર નં નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
1 શ્રી સતીષ બી ગામીત જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી 02626- 220365 9426869039
અધિકારી
અનુ.ક્ર નં નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
1 ડૉ. હરસદ બી. પટેલ સી.ડી.એચ.ઓ. 02626-221815 9428823343
2 ડૉ. નિતિક ચૌધરી સી.ડી.એમ.ઓ. - 9638650000
3 ડૉ. આર.એ.રંગૂનવાલા એ.ડી.એચ.ઓ. 02626-220376 9727709655
4 ડૉ. યોગેશ શર્મા ડી.પી.સી. - 9727709515
5 અજય એમ. પ્રજાપતિ ડી.એફ.ઓ. - 9925241930
6 ડૉ. અભિષેક ચૌધરી ડી.ટી.ઓ. - 9825303057
7 ડૉ. સ્નેહલ બી. પટેલ ડી.એમ.ઓ. 02626-220453 9727709592
અધિકારી
અનુ.ક્ર નં નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
1 શ્રી અશોકભાઈ પટેલ જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારી 02626-221624 9099071307
2 શ્રી જયેશભાઇ પટેલ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી 02626-222057 9099237135
અધિકારી
અનુ.ક્ર નં નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
1 શ્રીમતી એસ. પી. મજમુદાર એસપી 02626-222700 9978405488
2 શ્રી મુકેશ એન. પેટેલ ડીવાય.એસપી વ્યારા ડીવીઝન. 02626-224193 9978408077
3 શ્રી એ. પી. સોમૈયા ડીવાય.એસપી, હેડક્વાર્ટર 02626-222900 9978408076
4 શ્રી આર.એસ.પટેલ પી.આઈ. વ્યારા પો.સ્ટે. 02626-220033 9099025178
5 શ્રી એન.એચ.પટેલ પી.આઈ. સોનગઢ પો.સ્ટે. 02624-222033 9879927275
6 શ્રી કે એમ ચાંચિયા પી.આઈ. ડોલવણ પો.સ્ટે. 02626-295252 9924550303
7 શ્રી એ. ડી. ખંત પી.આઈ. વાલોડ પો.સ્ટે. 02625-220048 9638902233
8 શ્રી પી. બી. પટેલિયા પીએસઆઇ કાકાપાર પો.સ્ટે
02626-234222 9979503677
9 શ્રી બી.સી. સોલંકી પીએસઆઇ ઉચ્છલ પો.સ્ટે 02628-231112 9408025275
10 શ્રી વી.આર.ભારવડ પીએસઆઇ ઉકાઇ પો.સ્ટે 02624-233236 9909495145
11 શ્રી આર.સી. વાસવા પીએસઆઇ નીઝર પો.સ્ટે 02628-244233 9586170616
12 શ્રી આર. એચ. લોહ પીએસઆઇ કુકરમુંડા પો.સ્ટે - 9879099553
13 શ્રીમતી એચ. વી. તડવી પીએસઆઇ માહિલા પો.સ્ટે 02626-222033 9979035589
અધિકારી
અનુ.ક્ર નં નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
1 વિજયભાઈ જી પટેલ પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી, સોનગઢ 02626-222148 9978405646
2 આનંદકુમાર એસ નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી 02626-222019 8980613505
3 અમિત જી વસાવા કાર્ય પાલક ઈજનેરશ્રી માxમ.સ્ટેટ વ્યારા 02626-220419 9879155902
4 પ્રકાશચંદ્ર વી ચૌધરી કાર્ય પાલક ઈજનેરશ્રી માxમ.પંચાયત વ્યારા 02626-220081 9879589848
5 જી એમ પટેલ  જિલ્લા આયોજન અધિકારીશ્રી 02626-222669 -
6 હસમુખભાઈ એલ ગામીત તકેદારી અધિકારીશ્રી, તાપી 02626-220234 -
7 કે.એ.પટેલ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી, સહકારી મંડળી-૧ 02626-220394 -
8 મિતેશકુમાર એસ વાસવા સહાયક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી 02626-223457 -
9 એન.ડી.ભીલ જીલ્લા રોજગાર અધિકારીશ્રી 02626-2220289 -
10 મનુભાઈ એમ ગામીત જનરલ મેનેજરશ્રી જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર 02626-221820 -
11 અમર્સિંહ રાઠવા જિલ્લા રમત-ગમત અધિકારીશ્રી 02626-221620 -
12 ધર્મેન્દ્ર કે પટેલ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીશ્રી ખાણ-ખનીજ - -
13 શૈલેષ બી પટેલ ચીફ ઓફીસરશ્રી, નગરપાલીકા સોનગઢ 02624-221689 -
14 શૈલેષ બી પટેલ ચીફ ઓફીસરશ્રી, નગરપાલીકા વ્યારા 02626-222022 -
15 એન.આર.પટેલ નશાબંધી અને આબકારી ખાતુ 02626-222023 -