બંધ

અધિકારી માહિતી

અધિકારી
અનુ.ક્ર નં નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
1 શ્રી વી.એન.શાહ(આઈ. એ. એસ.) ડીડીઓ 02626-222141 -
2 કે. એસ.પટેલ(જી. એ. એસ.) નિયામક,ડીઆરડીએ 02626-223232 -
3 શ્રીમતિ દિપ્તી રાઠોડ નાયબ ડી.ડી.ઓ. 02626-222142 -
4 અલ્પના નાયર ટીડીઓ, વ્યારા 02626-220006 -
5 શ્રી ડી. ડી. પટેલ ટી.ડી.ઓ., વાલોડ 02625-220026 -
6 શ્રી આંનદભાઈ ઝવેરભાઈ ટીડીઓ, ઉચ્છલ 02628-231108 -
7 આર. ડી. પટેલ ટી.ડી.ઓ. નિઝર 02628-244225 -
8 શ્રી એસ.એસ. પટેલ ટી.ડી.ઓ.કુકરમુંડા 02628-223225 -
9 શ્રી વી. એન. ડોડીયા ટીડીઓ,ડોલવણ 02626-251007 -
10 શ્રીમતી ડી.ડી. ગાંવિત ટી.ડી.ઓ.સોનગઢ 02624-222025 -
અધિકારી
અનુ.ક્ર નં નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
1 શ્રી સી.સી.ગરાસીયા જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી 02626- 220365 9909971329
અધિકારી
અનુ.ક્ર નં નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
1 ડૉ. પી.એ.વસાવા સી.ડી.એચ.ઓ. 02626-221815 9879544425
2 ડૉ. નિતિક ચૌધરી સી.ડી.એમ.ઓ. - 9638650000
3 ડૉ. પી.એ.વસાવા એ.ડી.એચ.ઓ. 02626-220376 -
4 ડૉ. યોગેશ શર્મા ડી.પી.સી. - 9727709515
5 અજય એમ. પ્રજાપતિ ડી.એફ.ઓ. - 9925241930
6 ડૉ.આર.એમ. ચૌધરી ડી.ટી.ઓ. - -
7 ડૉ. સ્નેહલ બી. પટેલ ઇ/ચા ડી.એમ.ઓ. 02626-220453 9727709592
અધિકારી
અનુ.ક્ર નં નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
1 સુશ્રી ધારાબેન પટેલ જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારી 02626-221624 -
2 કુ. વી. આર. વસાવા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી 02626-222057 9825282461
અધિકારી
અનુ.ક્ર નં નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
1 શ્રી રાહુલ પટેલ પોલીસ અધિક્ષક 02626-222700 9978405488
2 શ્રી સી.એમ.જાડેજા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, વ્યારા વિભાગ 02626-224193 9978408077
3 શ્રે જે.એમ.નાયક નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, મુખ્ય મથક 02626-222900 9925032804
4 શ્રી કે.બી.ઝાલા પોલીસ ઇન્સપેક્ટર વ્યારા પોલીસ સ્ટેશન 02626-220033 9727780130
5 શ્રી એન.એસ.ચૌહાણ પોલીસ ઇન્સપેક્ટર સોનગઢ પોલીસ સ્ટેશન 02624-222033 9687700077
6 શ્રી આર.જી.વસાવા પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર ડોલવણ પોલીસ સ્ટેશન 02626-295252 7878234546
7 શ્રી એન.જે.પંચાલ પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર વાલોડ પોલીસ સ્ટેશન 02625-220048 7874449180
8 સુ.શ્રી. બી.આર.ચૌધરી પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર કાકરાપાર પોલીસ સ્ટેશન
02626-234222 8469920014
9 શ્રી એન.જી.પાંચાણી પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર ઉચ્છલ પોલીસ સ્ટેશન 02628-231112 9638272632
10 શ્રી ટી.બી.પંડ્યા પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર ઉકાઇ પોલીસ સ્ટેશન 02624-233236 9825443147
11 શ્રી એસ.ટી.દેસલે પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર નિઝર પોલીસ સ્ટેશન 02628-244233 8980044022
12 સુ.શ્રી,પી.વી.ધનેશા પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર મહિલા પોલીસ સ્ટેશન 02626-222033 6354671789
અધિકારી
અનુ.ક્ર નં નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
1 શ્રી રામ નિવાસ બુગાલીયા પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી, સોનગઢ 02626-222148 9978405646
2 શ્રી પુનિત નાયર નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી 02626-222339 8758560627
3 શ્રી ડી. એ. પટેલ કાર્ય પાલક ઈજનેરશ્રી માxમ.સ્ટેટ વ્યારા 02626-220418 9427155123
4 શ્રી ડી.એ.પટેલ કાર્ય પાલક ઈજનેરશ્રી માxમ.પંચાયત વ્યારા 02626-220058 9979353215
5 શ્રી કે. વી. પટેલ જિલ્લા આયોજન અધિકારીશ્રી 02626-222669 -
6 શ્રી નીતીષ એસ. કુમાર ઇ.ચા. તકેદારી અધિકારીશ્રી, તાપી 02626-220234 -
7 શ્રી પી.બી.કણકોટીયા જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી, સહકારી મંડળી-૧ 02626-220394 -
8 શ્રી એસ.કે. ગામીત સહાયક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી 02626-223457 -
9 શ્રી વી.એસ.ભોયે જીલ્લા રોજગાર અધિકારીશ્રી 02626-2220289 -
10 શ્રી ડી.ડી.સોલંકી જનરલ મેનેજરશ્રી જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર 02626-221820 -
11 શ્રી જી.જી.વળવી જિલ્લા રમત-ગમત અધિકારીશ્રી 02626-221620 -
12 શ્રી તનવીર જે. સૈયદ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીશ્રી ખાણ-ખનીજ - -
13 શ્રી ધર્મેશકુમાર જે ગોહિલ ચીફ ઓફીસરશ્રી, નગરપાલીકા સોનગઢ 02624-221689 -
14 કુ. વંદનાબેન બી. ડોબરીયા ચીફ ઓફીસરશ્રી, નગરપાલીકા વ્યારા 02626-222022 9429855725
15 શ્રી સમીર પી કપુરીયા ઇ.ચા. નશાબંધી અને આબકારી ખાતુ 02626-222023 -