બંધ

શ્રી જે. એન. ચૌધરી

મામલતદાર ઑફિસ, વાલોડ -394640 તાપી

ઇમેઇલ : mam-valod[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, વાલોડ (ઇ/ચા)
ફોન : 02625-220021