બંધ

જીલ્લા/તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની સામાન્ય ચુંટણી ૨૦૨૧ ઈ.વી.એમ. મતપત્રનાં છાપકામ અંગેનું ટેન્ડર

Publish: 30/01/2021
ક્રમ સંં. દિનાંક વિગતો ડાઉનલોડ લિંક ૧ ૩૦-૦૧-૨૦૨૧ ટેકનિકલ બીડ ટેકનિકલ બીડ (PDF 496KB) ૨ ૩૦-૦૧-૨૦૨૧ ટેન્ડરની શરતો ટેન્ડરની શરતો (PDF 453KB) ૩ ૩૦-૦૧-૨૦૨૧ પરિશિષ્ટ-૩ પરિશિષ્ટ-૩ (PDF 427KB)