બંધ

શ્રી આર. જે. વાલવી (જી. એ. એસ.)

બ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650

ઇમેઇલ : collector-tapi[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નિવાસી અધિક કલેક્ટર
ફોન : 02626224450