બંધ

શ્રી જયકુમાર રાવલ (જી. એ. એસ.)

પ્રાંત ઓફીસ, નિઝર

ઇમેઇલ : prant[dot]nizar[at]yahoo[dot]com
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી, નિઝર
ફોન : 02628-244009