બંધ

શ્રી આર. સી. પટેલ (જી. એ. એસ.)

બ્લોક નં. 3, જીલ્લ સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650

ઇમેઇલ : sdm-tapi[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી, વ્યારા
ફોન : 02626-220551