બંધ

શ્રી દિપકકુમાર સી. સોનાવાલા

બ્લોક નં. 12, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650

ઇમેઇલ : mam-vyara[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, વ્યારા
ફોન : 02626-220012