બંધ

શ્રી એ. આર. સિન્હા

મામલતદાર ઑફિસ, વાલોડ -394640 તાપી

ઇમેઇલ : mam-valod[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, વાલોડ
ફોન : 02625-220021