બંધ

શ્રી સાગરકુમાર કે.મોવલિયા (જી. એ. એસ.)

બ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650

ઇમેઇલ : inc-dso-tapi[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી
ફોન : 02626-224401