બંધ

હથિયાર પરવાના

હથિયાર પરવાનાની સેવાઓ :

સેવા આપનાર અધિકારી
સ્વ-રક્ષણ હથિયાર પરવાનો જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ
વિસ્ફોટક મેગેઝિન માટે લાઇસેંસ જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ
પાક રક્ષણ હથિયાર પરવાનો સબ ડિવિજનલ મેજીસ્ટ્રેટ
કુવા ગાળવા માટે વિસ્ફોટક લાઈસન્સ તાલુકા મેજીસ્ટ્રેટ

મુલાકાત: https://digitalgujarat.gov.in

ફોજદારી શાખા

જિલ્લા સેવા સદન વ્યારા/ પ્રાંત કચેરી વ્યારા/ પ્રાંત કચેરી નિજર
સ્થળ : કલેક્ટર કચેરી / સંબંધિત એસ.ડી.એમ. કચેરી | શહેર : વ્યારા/નિજર