બંધ

મતદાર યાદી

ગુજરાતના મતદારો પ્રદાન કરેલ લિંકમાંથી મતદાર પત્રમાં તેમના નામ શોધી શકે છે

મુલાકાત:- ઓનલાઈન મતદાર યાદી – ગુજરાત

ઇસીઆઇ દ્વારા ઑનલાઇન પૂરી પાડવામાં આવેલી અન્ય ઑનલાઇન સેવાઓ જેમ કે નવા મતદારની નોંધણી, મતદાનમાં નામ નાબૂદ / સુધારણા, વગેરે નીચે આપેલા લિંકમાંથી મેળવી શકાય છે.

મુલાકાત:- રાષ્ટ્રીય મતદાર સેવા પોર્ટલ

જિલ્લા ચુંટણી કચેરી

બ્લોક નં. 2, જીલ્લા સેવા સદન, વ્યારા, જિલ્લો તાપી -394650
સ્થળ : કલેકટર કચેરી | શહેર : વ્યારા | પીન કોડ : 394652
ફોન : 02626221172 | ઇમેઇલ : dydeotapi[at]gmail[dot]com