બંધ

જન્મ-મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર

જન્મ અને મૃત્યુ નોંધણી અધિનિયમ, 1969 હેઠળ જન્મ અને મૃત્યુના રજિસ્ટ્રારને, જન્મ અને મૃત્યુની જાણ કરવી ફરજિયાત છે.
જન્મ અને મૃત્યુ માત્ર તેમની ઘટના સ્થળે રજીસ્ટર થાય છે.

જન્મ અને મૃત્યુ નોંધણી:

ગ્રામીણ વિસ્તાર : સંબંધિત ગ્રામ પંચાયત
શહેરી વિસ્તાર    : સંબંધિત નગરપાલિકા

મુલાકાત: http://crs.guj.nic.in

જન્મ-મૃત્યુ નોંધણી સેન્ટર

સંબંધિત નગરસેવા સદન / ગ્રામ પંચાયત ઇ-ગ્રામ કેંદ્ર
સ્થળ : ગ્રામ પંચાયત / નગરપાલિકા