બંધ

સ્નાતક અધ્યાપન મંદિર

ગાંધી વિદ્યાપીઠ, વેડછી, તા વાલોડ ૩૯૪૬૪૧, તાપી

ઇમેઇલ : samandirvedchhi[at]gmail[dot]com
ફોન : 02625-222505
કેટેગરી / પ્રકાર: બી.એડ કોલેજ