બંધ

સરકારી પોલિટેકનિક

માલી વાડ, કણજા ફાટક નજીક, વ્યારા-394650, તાપી

ઇમેઇલ : gpvyara[at]gmail[dot]com
ફોન : 02625-220326