બંધ

શાળાઓ

અણુ ઉર્જા કેન્દ્રિય વિદ્યાલય

કે.એ.પી.એસ. ટાઉનશિપ, અણુમાલા, પો.: અણુમાલા, વ્યારા જિલ્લો: તાપી, ગુજરાત - 394651

ઇમેઇલ : aecskak[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : +912626234252
વેબસાઇટ લિંક : http://aecskak.ac.in

એકલવ્ય આદર્શ નિવાસી શાળા ખોડદા

ગામ: ખોડદા તાલુકો: નિજર જિલ્લો: તાપી - 394380

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય તાપી

બોરખડી(પોસ્ટ), બાજીપુરા જિલ્લો: તાપી, રાજ્ય: ગુજરાત - 394690

ઇમેઇલ : jnvtapivyara[at]gmail[dot]com
ફોન : 02625233280
વેબસાઇટ લિંક : http://www.jnvtapi.org/