બંધ

બેંકો

કેનરા બેંક

વ્યારા 394650, તાપી

ઇમેઇલ : cb3578[at]canarabank[dot]com
ફોન : 02626-220451

કોર્પોરેશન બેંક

કાનપુરા, વ્યારા -394650, તાપી

ઇમેઇલ : cb1622[at]corpbank[dot]co[dot]in
ફોન : 02626-220425

દેના બેંક

કાંચવાલા શેરી , વ્યારા-394650, તાપી

ઇમેઇલ : vyara[at]denabank[dot]co[dot]in
ફોન : 02626-223334

બેંક ઓફ ઈન્ડિયા

મુખ્ય બજાર રોડ, વ્યારા -394650, તાપી

ઇમેઇલ : Vyara[dot]Vadodara[at]bankofindia[dot]com
ફોન : 02626-220241

બેંક ઓફ બરોડા

સુરતી બજાર, વ્યારા-394650, તાપી

ઇમેઇલ : vyara[at]bankofbaroda[dot]com
ફોન : 02626-220021

ભારતીય સ્ટેટ બેંક

શિવાજી લાઈબ્રેરી નજીક, વ્યારા, તાપી-394650

ઇમેઇલ : sbi[dot]00532[at]sbi[dot]co[dot]in
ફોન : 02626-220040

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા

વ્યારા -394650, તાપી

ઇમેઇલ : bmsura4194[at]centralbank[dot]co[dot]in
ફોન : 02626-220423