બંધ

નગરપાલિકાઓ

વ્યારા નગરપાલિકા

પોસ્ટ: વ્યારા તાલુકો: વ્યારા જિલ્લો: તાપી, ગુજરાત - 394650

ઇમેઇલ : vyaranagarpalika[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02626222022
વેબસાઇટ લિંક : https://vyaranagarpalika.in/

સોનગઢ નગરપાલિકા

પોસ્ટ: ફોર્ટ સોનગઢ તાલુકો: સોનગઢ જિલ્લો: તાપી, ગુજરાત - 394670

ઇમેઇલ : npbranch_son[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02624221689