બંધ

કોલેજો

ગવર્નમેન્ટ આર્ટસ, કોમર્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ

સોનગઢ 394370, તાપી

ફોન : 02624-222324

પોલીટેકનિક ઈન એગ્રીકલ્ચર

પાનવાડી, વ્યારા-394650, તાપી

ઇમેઇલ : principalpolyvyara[at]nau[dot]in
ફોન : 02626-220328

શ્રી એસ જી પટેલ આર્ટસ અને શ્રી પી કે દેસાઇ કોમર્સ કોલેજ

નંદુરબાર રોડ, નિઝર 394670, તાપી

શ્રી મોરારજી રણછોડજી દેસાઇ આર્ટસ કોલેજ

વીરપોર, બુહારી, તા-વાલોડ 394630, તાપી

ફોન : 02625-244874

શ્રીમતી આર.પી ચૌહાણ આર્ટસ & શ્રીમતી જે.કે શાહ & શ્રી કે.ડી શાહ કૉમેર્સ કોલેજ

સુરત-ધુલીયા ને. હા. નં - ૬એ, વ્યારા - 394650, તાપી

ફોન : 02626-220185
વેબસાઇટ લિંક : http://www.vyaracollege.in/

સમાજ સેવા મહાવિધ્યાલય

ગાંધી વિદ્યાપીઠ, વેડછી, તા વાલોડ ૩૯૪૬૪૧, તાપી

કેટેગરી / પ્રકાર: બી.આર.એસ. કોલેજ

સરકારી પોલિટેકનિક

માલી વાડ, કણજા ફાટક નજીક, વ્યારા-394650, તાપી

ઇમેઇલ : gpvyara[at]gmail[dot]com
ફોન : 02625-220326

સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ

વાલોડ- બારડોલી રોડ, વાલોડ - 394640, તાપી

ફોન : 02625-220181

સી.એન. કોઠારી હોમયોપેથિક મેડિકલ કોલેજ & રિસર્ચ સેન્ટર

વિલાસિની કે. દેસાઈ આરોગ્ય સંકુલ, વનચેતના કાકરાપાર બાયપાસ નજીક, તાળકુવા, વ્યારા - 394650, તાપી

ઇમેઇલ : cnkotharicollege[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 2626-224651

સ્નાતક અધ્યાપન મંદિર

ગાંધી વિદ્યાપીઠ, વેડછી, તા વાલોડ ૩૯૪૬૪૧, તાપી

ઇમેઇલ : samandirvedchhi[at]gmail[dot]com
ફોન : 02625-222505
કેટેગરી / પ્રકાર: બી.એડ કોલેજ