બંધ

કોવિડ-૧૯

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

કોવિડ-૧૯
શીર્ષક તારીખ View / Download
Covid-19 અન્વયે સરકારશ્રીની માર્ગદર્શક સુચના અંગેનું જાહેરનામુ Dt.10.2.2022 10/02/2022 જુઓ (5 MB)
ડી.જે પર પ્રતિબંધ અંગેનુ જાહેરનામુ બાબત 20/01/2022 જુઓ (2 MB)
કોવિડ-19 અન્વયે સરકારશ્રીની માર્ગદર્શક સુચના અંગેનું જાહેરનામુ 21/01/2022 જુઓ (6 MB)
તળાવ ફળિયું-૧, બુહારી-વાલોડ નિયંત્રિત વિસ્તાર જાહેરનામું 09/07/2020 જુઓ (3 MB)
તળાવ ફળિયું-૧, બુહારી-વાલોડ નિયંત્રિત વિસ્તાર નકશો 09/07/2020 જુઓ (136 KB)
વૃંદાવન સોસા. બી-વિંગ, વાલોડ નિયંત્રિત વિસ્તાર જાહેરનામું 09/07/2020 જુઓ (3 MB)
વૃંદાવન સોસા. બી-વિંગ, વાલોડ નિયંત્રિત વિસ્તાર નકશો 09/07/2020 જુઓ (142 KB)
સિંગી ફળિયું-ઘાટા રોડ, વ્યારા ન.પ. નિયંત્રિત વિસ્તાર જાહેરનામું 08/07/2020 જુઓ (3 MB)
હાયપરસીટી, વ્યારા ન.પ. નિયંત્રિત વિસ્તાર જાહેરનામું 08/07/2020 જુઓ (3 MB)
હાયપરસીટી, વ્યારા ન.પ. નિયંત્રિત વિસ્તાર નકશો 08/07/2020 જુઓ (322 KB)