બંધ

હેલ્પલાઇન

સેવાઓ સંપર્ક
ફાયર 101
પોલીસ 100
એમ્બ્યુલન્સ સેવા 108
આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કેંદ્ર 1077, 02626-223332
બાળ હેલ્પલાઇન 1098
મહિલા હેલ્પલાઇન 1091
એલ્ડર લાઈન(વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે) 14567