બંધ

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

કેનરા બેંક

વ્યારા 394650, તાપી

ઇમેઇલ : cb3578[at]canarabank[dot]com
ફોન : 02626-220451

કોર્પોરેશન બેંક

કાનપુરા, વ્યારા -394650, તાપી

ઇમેઇલ : cb1622[at]corpbank[dot]co[dot]in
ફોન : 02626-220425

દેના બેંક

કાંચવાલા શેરી , વ્યારા-394650, તાપી

ઇમેઇલ : vyara[at]denabank[dot]co[dot]in
ફોન : 02626-223334

ગવર્નમેન્ટ આર્ટસ, કોમર્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ

સોનગઢ 394370, તાપી

ફોન : 02624-222324

પોલીટેકનિક ઈન એગ્રીકલ્ચર

પાનવાડી, વ્યારા-394650, તાપી

ઇમેઇલ : principalpolyvyara[at]nau[dot]in
ફોન : 02626-220328

શ્રી એસ જી પટેલ આર્ટસ અને શ્રી પી કે દેસાઇ કોમર્સ કોલેજ

નંદુરબાર રોડ, નિઝર 394670, તાપી

શ્રી મોરારજી રણછોડજી દેસાઇ આર્ટસ કોલેજ

વીરપોર, બુહારી, તા-વાલોડ 394630, તાપી

ફોન : 02625-244874

અણુ ઉર્જા કેન્દ્રિય વિદ્યાલય

કે.એ.પી.એસ. ટાઉનશિપ, અણુમાલા, પો.: અણુમાલા, વ્યારા જિલ્લો: તાપી, ગુજરાત - 394651

ઇમેઇલ : aecskak[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : +912626234252
વેબસાઇટ લિંક : http://aecskak.ac.in

એકલવ્ય આદર્શ નિવાસી શાળા ખોડદા

ગામ: ખોડદા તાલુકો: નિજર જિલ્લો: તાપી - 394380

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય તાપી

બોરખડી(પોસ્ટ), બાજીપુરા જિલ્લો: તાપી, રાજ્ય: ગુજરાત - 394690

ઇમેઇલ : jnvtapivyara[at]gmail[dot]com
ફોન : 02625233280
વેબસાઇટ લિંક : http://www.jnvtapi.org/

વ્યારા નગરપાલિકા

પોસ્ટ: વ્યારા તાલુકો: વ્યારા જિલ્લો: તાપી, ગુજરાત - 394650

ઇમેઇલ : vyaranagarpalika[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02626222022
વેબસાઇટ લિંક : https://vyaranagarpalika.in/

સોનગઢ નગરપાલિકા

પોસ્ટ: ફોર્ટ સોનગઢ તાલુકો: સોનગઢ જિલ્લો: તાપી, ગુજરાત - 394670

ઇમેઇલ : npbranch_son[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02624221689

રોટરી ક્લબ

વ્યારા તાપી

ફોન : 9377683590

ડી.જી.વી.સી.એલ

કાનપુરા, વ્યારા - 394650, તાપી

ફોન : 02626-220165