બંધ

મત વિસ્તાર

વિઘાનસભા મતવિસ્તારની માહિતી

વિઘાનસભા મત વિસ્તાર નંબર વિભાનસભા મતવિસ્તારનું નામ
૧૭૧ વ્યારા
૧૭૨ નિઝર

 

લોકસભા મતવિસ્તારની માહિતી

લોકસભા મતવિસ્તાર નંબર લોકસભા મતવિસ્તારનું નામ
૨૩ બારડોલી