બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
જીલ્લા પર્યાવરણીય કાર્ય યોજના – જીલ્લા તાપી 25/05/2022 જુઓ (663 KB)
Covid-19 અન્વયે સરકારશ્રીની માર્ગદર્શક સુચના અંગેનું જાહેરનામુ Dt.10.2.2022 10/02/2022 જુઓ (5 MB)
ડી.જે પર પ્રતિબંધ અંગેનુ જાહેરનામુ બાબત 20/01/2022 જુઓ (2 MB)
કોવિડ-19 અન્વયે સરકારશ્રીની માર્ગદર્શક સુચના અંગેનું જાહેરનામુ 21/01/2022 જુઓ (6 MB)
કોમ્પુટર પેરીફેરલ પાર્ટસ અને પ્રિન્ટરના પાર્ટસ બદલવા/સર્વિસ માટે ટેન્ડર 21/12/2021 જુઓ (925 KB)
કરાર આધારિત જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો.ઓ. અને તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝરની અરજી ફોર્મ તથા વિગતો 02/11/2021 જુઓ (426 KB)
દિવાળી પર્વની ઉજવણી દરમિયાન લેવાની સાવચેતી 01/11/2021 જુઓ (448 KB)
સેવાસેતુ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ૨૨/૧૦/૨૧ થી ૫/૧/૨૨ – જિલ્લો તાપી 22/10/2021 જુઓ (170 KB)
તળાવ ફળિયું-૧, બુહારી-વાલોડ નિયંત્રિત વિસ્તાર જાહેરનામું 09/07/2020 જુઓ (3 MB)
તળાવ ફળિયું-૧, બુહારી-વાલોડ નિયંત્રિત વિસ્તાર નકશો 09/07/2020 જુઓ (136 KB)