બંધ

જીલ્લા/તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની સામાન્ય ચુંટણી ૨૦૨૧ ઈ.વી.એમ. મતપત્રનાં છાપકામ અંગેનું ટેન્ડર

પ્રકાશિત તારીખ : 30/01/2021

ક્રમ સંં. દિનાંક વિગતો ડાઉનલોડ લિંક
૩૦-૦૧-૨૦૨૧ ટેકનિકલ બીડ ટેકનિકલ બીડ (PDF 496KB)
૩૦-૦૧-૨૦૨૧ ટેન્ડરની શરતો ટેન્ડરની શરતો (PDF 453KB)
૩૦-૦૧-૨૦૨૧ પરિશિષ્ટ-૩ પરિશિષ્ટ-૩ (PDF 427KB)