બંધ

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

 • કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ
  • નિવાસી અધિક કલેકટર
   • પ્રાંત અધિકારી, વ્યારા
    • મામલતદાર,વ્યારા
    • મામલતદાર,સોનગઢ
    • મામલતદાર,ડોલવણ
    • મામલતદાર,વાલોડ
   • પ્રાંતઅધિકારી,નિઝર
    • મામલતદાર,નિઝર
    • મામલતદાર,ઉચ્છલ
    • મામલતદાર,કુકરમુંડા
  • નાયબ કલેક્ટર-૧
  • નાયબ કલેક્ટર-૧
  • જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી