બંધ

એસટીડી અને પિન કોડ્સ

એસટીડી કોડ
અનુ. નં. સ્થાન એસટીડી કોડ
1 વાલોડ 02625
2 સોનગઢ 02624
3 ઉચ્છલ 02624
4 નિઝર 02628
5 કુકરમુંડા 02628
6 વ્યારા 02626
7 ડોલવણ 02626

 

પિનકોડ
અનુ. નં. પોસ્ટઑફિસ તાલુકા પિનકોડ અનુ. નં. પોસ્ટઑફિસ તાલુકા પિનકોડ
1 બારડોલી (એચ. ઓ) બારડોલી(સુરત) 394601 10 રાનીમ્બા (એસ.ઓ) સોનગઢ 394365
2 વ્યારા (એસ.ઓ) વ્યારા 394650 11 કપુરા (એસ.ઓ) વ્યારા 394655
3 વ્યારા આર. એસ (એસ.ઓ) વ્યારા 394650 12 ગદત (એસ.ઓ) વ્યારા 394633
4 ઉકાઇ ડેમ (એસ.ઓ) સોનગઢ 394680 13 ઉચ્છલ (એસ.ઓ) ઉચ્છલ 394375
5 અનુમાલા (એસ.ઓ) વ્યારા 394651 14 કુકરમુંડા (એસ.ઓ) કુકરમુંડા 394380
6 વેડછી(એસ.ઓ) વાલોડ 394641 15 નિઝર (એસ.ઓ) નિઝર 394370
7 પાનવાડી (એસ.ઓ) વ્યારા 394652 16 સોનગઢ (એસ.ઓ) સોનગઢ 394670
8 બુહારી (એસ.ઓ) વાલોડ 394630 17 વાલોડ (એસ.ઓ) વાલોડ 394640
9 ડોલવણ (એસ.ઓ) ડોલવણ 394635 - - - -