બંધ

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન

જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તાપી-વ્યારા

જિલ્લા કક્ષાનો કંટ્રોલ રૂમ: - (24x7)
- જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર (DEOC):- 02626-223332, (1077-ટોલ ફ્રી)

ક્રમ કંટ્રોલ રૂમ સંપર્ક નંબર
1 જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કેંદ્ર (DEOC) 02626-223332
2 ફાયર સ્ટેશન વ્યારા નગરપાલિકા 02626-220101
3 ફાયર સ્ટેશન સોનગઢ નગરપાલિકા 02624-221073
હેલ્પલાઇન સંપર્ક નંબર
ક્રમ વિભાગનુ નામ સંપર્ક નંબર
1 જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કેંદ્ર 1077
2 ફાયર 101
3 પોલીસ 100
4 એમ્બ્યુલન્સ 108
5 ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન 1098
6 મહિલા હેલ્પલાઇન 1091
તાલુકા કક્ષાના કંટ્રોલ રૂમ (મામલતદાર કચેરી ખાતે)
ક્રમ તાલુકાનુ નામ કંટ્રોલ રૂમ નંબર
1 વ્યારા 02626-224012
2 ડોલવણ 02626-251012
3 વાલોડ 02625-220021
4 સોનગઢ 02624-222023
5 ઉચ્છલ 02628-231105
6 નિઝર 02628-244223
7 કુકરમુંડા 02628-223324