બંધ

અમારો સંપર્ક કરો

આ વેબસાઈટ નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર,તાપી જીલ્લા દ્વારા ડિઝાઇન અને વિકસાવવામાં આવી છે. જો તમારી પાસે આ વેબસાઇટ વિશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો તમે વેબ માહિતી મેનેજરને ઇમેઇલ આઈડી પર લખી શકો છો. સામગ્રી, ડિઝાઇન અથવા તકનીકને લગતી કોઈ પ્રતિક્રિયા પ્રત્યુત્તર વિભાગમાં પ્રસ્તુત કરી શકાય છે. તમે નીચેના સરનામે અમારો પણ સંપર્ક કરી શકો છો:

કૃપા કરીને સૂચનો અને પ્રતિસાદ મોકલો:

જીલ્લા સુચનાવિજ્ઞાન કેન્દ્ર

નેશનલ ઇન્ફોર્મેટીકસ સેન્ટર

જીલ્લા કલેકટર કચેરી,

જિલ્લો – તાપી , પીન કોડ : ૩૯૪૬૫૨

ઈ-મેઈલ : gujtap[at]nic.in

૦૨૬૨૬-૨૨૪૪૬૦

 

વેબસાઈટ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્ન માટે, વેબ ઈન્ફોમેશન મેનેજર એન.આઈ.સી. તાપીનો સંપર્ક કરો :

 

જીલ્લા સુચનાવિજ્ઞાન કેન્દ્ર

નેશનલ ઇન્ફોર્મેટીકસ સેન્ટર

જીલ્લા કલેકટર કચેરી,

જિલ્લો – તાપી ,

પીન કોડ : ૩૯૪૬૫૨

ઈ-મેઈલ : gujtap[at]nic.in

૦૨૬૨૬-૨૨૪૪૬૦