બંધ

પ્રાંત

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

પ્રાંત
પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
નો ઇમેઝ શ્રી હિતેશ એમ. જોશી (જી. એ. એસ.) પ્રાંત અધિકારી, વ્યારા sdm-tapi[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02626-220551 બ્લોક નં. 3, જીલ્લ સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650
નો ઇમેઝ શ્રી મેહુલ વી. દેસાઇ (જી. એ. એસ.) પ્રાંત અધિકારી, નિઝર prant[dot]nizar[at]yahoo[dot]com 02628-244009 પ્રાંત ઓફીસ, નિઝર