બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટરેટ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયા (આઇ. એ. એસ.)કલેક્ટર અને જિલ્લા અધિકારીcollector-tapi[at]gujarat[dot]gov[dot]inબ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -39465002626-224460
શ્રી આર. જે. વાલવી (જી. એ. એસ.)નિવાસી અધિક કલેક્ટરcollector-tapi[at]gujarat[dot]gov[dot]inબ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -39465002626224450
શ્રીમતી એન. એચ. પટેલ (જી. એ. એસ.)નાયબ જિલ્લા ચુંટણી અધિકારી ઈ/ચાdydeotapi[at]gmail[dot]comબ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -39465002626221172
શ્રીમતી એન. એચ. પટેલ (જી. એ. એસ.)જીલ્લા પુરવઠા અધિકારીinc-dso-tapi[at]gujarat[dot]gov[dot]inબ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -39465002626-224401
કુ. વિધુ ખૈતાનચીટનીસ ટુ કલેકટરબ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650
કુ. વિધુ ખૈતાનજન સંપર્ક અધિકારી ઈ/ચાબ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650

પ્રાંત

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી હિતેશ એમ. જોશી (જી. એ. એસ.)પ્રાંત અધિકારી, વ્યારાsdm-tapi[at]gujarat[dot]gov[dot]inબ્લોક નં. 3, જીલ્લ સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -39465002626-220551
શ્રી મેહુલ વી. દેસાઇ (જી. એ. એસ.)પ્રાંત અધિકારી, નિઝરprant[dot]nizar[at]yahoo[dot]comપ્રાંત ઓફીસ, નિઝર02628-244009

મામલતદાર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી આર. બી. રાણામામલતદાર, ડોલવણ ઇ/ચાmamlatdardolvan[at]gmail[dot]comમામલતદાર ઑફિસ, ડોલવણ, તાપી02626-251012
શ્રી સી. આર. સૂથારમામલતદાર, કુકરમુંડાmam-rev-kukarm[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ કુકરમુંડા -394370, તાપી02628-223324
શ્રી જી. આર. વસાવામામલતદાર, નિઝરmam-nizar[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ નિઝર -394370, તાપી02628-223324
શ્રી આર. આર. વસાવામામલતદાર, ઉચ્છલmam-uchchhal[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ઉચ્છલ-૩૯૪૩૭૫, તાપી02628-231105
શ્રી જે. વી. પટેલમામલતદાર, સોનગઢmam-songadh[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, સોનગઢ02624-244023
શ્રી બી. બી. ભાવસારમામલતદાર, વ્યારાmam-vyara[at]gujarat[dot]gov[dot]inબ્લોક નં. 12, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -39465002626-220012
શ્રી જે. એન. ચૌધરીમામલતદાર, વાલોડ (ઇ/ચા)mam-valod[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, વાલોડ -394640 તાપી02625-220021