બંધ

શ્રીમતી એન. એચ. પટેલ (જી. એ. એસ.)

બ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650

ઇમેઇલ : dydeotapi[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : નાયબ જિલ્લા ચુંટણી અધિકારી ઈ/ચા
ફોન : 02626221172