બંધ

શ્રી આર. આર. વસાવા

મામલતદાર ઑફિસ, ઉચ્છલ-૩૯૪૩૭૫, તાપી

ઇમેઇલ : mam-uchchhal[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, ઉચ્છલ
ફોન : 02628-231105