બંધ

શ્રી દિનેશભાઇ જે. ઢીમ્મર

મામલતદાર ઑફિસ, સોનગઢ

ઇમેઇલ : mam-songadh[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, સોનગઢ
ફોન : 02624-244023