બંધ

શ્રી જી. આર. વસાવા

મામલતદાર ઑફિસ નિઝર -394370, તાપી

ઇમેઇલ : mam-nizar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, નિઝર
ફોન : 02628-223324