બંધ

શ્રી કે પી પાંડવાલા (જી. એ. એસ.)

બ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650

ઇમેઇલ : dydeotapi[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : નાયબ જિલ્લા ચુંટણી અધિકારી
ફોન : 02626221172