બંધ

શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયા (આઇ. એ. એસ.)

બ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650

ઇમેઇલ : collector-tapi[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : કલેક્ટર અને જિલ્લા અધિકારી
ફોન : 02626-224460
ફેક્સ નંબર : 02626-221281