બંધ

73મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી 2022

પ્રજાસત્તાક દિને ધ્વજવંદન સમારોહ

રમીલા બેન, પદ્મશ્રીનું સન્માન

પરેડ માર્ચ

73મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી, 2022