બંધ

કલેક્ટરેટ

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટરેટ
પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
નો ઇમેઝ શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયા (આઇ. એ. એસ.) કલેક્ટર અને જિલ્લા અધિકારી collector-tapi[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02626-224460 02626-221281 બ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650
નો ઇમેઝ શ્રી આર. જે. વાલવી (જી. એ. એસ.) નિવાસી અધિક કલેક્ટર collector-tapi[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02626224450 બ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650
નો ઇમેઝ શ્રીમતી એન. એચ. પટેલ (જી. એ. એસ.) નાયબ જિલ્લા ચુંટણી અધિકારી ઈ/ચા dydeotapi[at]gmail[dot]com 02626221172 બ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650
નો ઇમેઝ શ્રીમતી એન. એચ. પટેલ (જી. એ. એસ.) જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી inc-dso-tapi[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02626-224401 બ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650
નો ઇમેઝ કુ. વિધુ ખૈતાન ચીટનીસ ટુ કલેકટર બ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650
નો ઇમેઝ કુ. વિધુ ખૈતાન જન સંપર્ક અધિકારી ઈ/ચા બ્લોક નં. 1 અને 2, જીલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, વ્યારા -394650